உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Monday, November 14, 2011

Ass to IA call for letter

Ass to IA call for letter 
TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTON CORPORATION LTD. Administrative Branch

From
ER. V.R.GETHANANTHAN,  B.E.,
Chief Engineer/ Personnel,
144, Anna Salai,
Chennai - 600 002.

To

The Superintending Engineer,
      Distribution  Circle.Letter No.067165/233/G25/G252/2011-2, dated 13.09.2011.

Sir,
Sub :
Establishment  - Class III Service - Assessors/SNIA  -  Promotion to the post
of Inspector of Assessment - D.P. and suitability Reports - Called for.
***

                  
                   I am to inform that the names of Assessors/Supernumerary Inspector of Assessment mentioned in the Annexure I & II are likely to come up for consideration for promotion to the post of Regular Inspector of Assessment based on crucial date 20.03.2011.

                   2) I am to request you to furnish all the particulars against each Assessors/Supernumerory Inspector of Assessment as required in the format enclosed and certify that the particulars furnished therein are correct.

                   3) The particulars of pendency of D.P. if any initiated against the Assessors/Supernumerary Inspector of Assessment mentioned in the Annexure I & II, and the punishment now undergoing may be clearly furnished in the format alongwith 4 copies of charge memo./ final orders in A4 size paper.

-2-


                   4) Further, I  request you to report whether any one of the Assessor/Supernumerary Inspector of Assessment mentioned in the Annexure I & II  to this letter are not working in your circle due to subsequent transfer etc., the fact may be reported to this office promptly.  If any persons listed in the Anexure are presently working in your circle the reports may also be furnished without fail.

                   5) I am request you to furnish the suitability report of the Assessors/Supernumerary Inspector of  Assessment (mentioned in the Annexure I & II) in QUADRUPLICATE (4 copies)  on or  before   15.10.2011 so as to prepare a panel statement for placing the same before the Departmental Promotion Committee.

                   6) I am to request you to fix responsibility on the concerned officer to furnish the reports on or before the above stipulated time limit without waiting for a reminder from this office.
         
                                                                   Yours faithfully,


Encl: Annexure I, II &
          Format                                             Sd/-13.09.2011.
                                                                   T.P.ARUKANI,
                                          ASSISTANT PERSONNEL OFFICER/Collection Staff.                                                    for CHIEF ENGINEER/ PERSONNEL             

                  
Copy to : The Chief Engineer/ Distribution/
Copy to : G.26 Section.
Copy to : G.25(1) Seat.FORMAT


1.
Name of the Assessor/ SNIA
:2.

Date of Birth & Date of Retirement
:


3.
Seniority Number in the post of Assessor

:


4.

Present Circle now working
:


5.
Name of the category now which he was absorbed as Assessor and date of joining in the post of Assessor

:


6.
Academic Qualification and whether they possess

:(a)
Minimum General Educational Qualification

:(b)
Whether the Assessor has acquired adequate knowledge in Tamil by passing the language test conducted by the Govt. OR by passing the SSLC with Tamil language as one of the subject

:

7.
Whether the Assessor is involved in any D.P/ Undergoing punishment and if so, the details of charges and copy of final orders may be furnished 4 copies (enclosing copy of charge memo.)

:
                                                                                                        
i)
Date of Commencement of punishment

:


ii)
Date of Completion of punishment

:
....2.:: 2 ::8.
Whether any Vigilance enquiry is pending, if so to furnish the details with reference

:

9.
Whether the Assessor has completed 3 years of service as Assessor as in Regulation 92 of TNEB. S.R.

:

10
Whether the Assessor is suitable for promotion

:


               

          I certify that the above particulars are correct.

                                                          SUPERINTENDING ENGINEER/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...