உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, November 20, 2011

பிளாக்கரில் தமிழ் நாள்காட்டி விட்ஜெட்


தமிழ் பிளாக்கருக்கு தேவையான தமிழ் மாதங்களை பிரதிபலிக்கும் தமிழ் நாள்காட்டி அனைவரும் இலவசமாக பயன்படுத்தும் வகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. விரும்புகிறவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். (தமிழ் மற்றும் ஆங்கில)  நாள்காட்டி இதனுடன் இணைக்கப் பட்டுள்ளது.

 விட்ஜெட் குறியீடு சேர்த்தல்
  • Login to Blogger Dashboard -> Design tab -> Page Elements .
  • Click on Add a Gadget where you wish to place Search Box.
  • Choose HTML/JavaScript from the List. 
  •  Place any one Search Box code in to it and Save the Gadget.<center>
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Georgia, Utopia, 'Palatino Linotype', Palatino, serif; font-size: 14px; line-height: 19px;"><object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" height="150" id="today" width="220"><embed src="https://sites.google.com/site/muruganandablogspotcom/nilavaithedi.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="220" height="150" name="today" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></span><br /><small>Powered By: <a href='http://murugananda.blogspot.com'>nilavaithedi</a></small>
</div>
</center>

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...