உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, November 17, 2011

restoration of connectivity – Reg.


 TANGEDCO
From                                                                         To
Engr. V.G. Manoharan, M.E., F.I.E.,                                  Chief Engineers/    
Chief Engineer/ IT (a/c),                                                Distribution.      
144, Anna Salai,                                                          Chennai South.
NPKRR Maaligai,                                           
Chennai-2. 

Lr. No:CE/IT/SE/IT/EE/IT/AE/F .daily report/D369/11DT.16.11.2011.
Sir,

Sub:  Project BEST  -  restoration of connectivity  – Reg.       

Ref: 1. Lr.no.CE/IT/SE/PB/EE/PB/AE/F.GCL/D106/10 dt19.11.10.
       2. Lr.no.CE/IT/SE/IT/EE/IT/AE/IT/F.GCL/D108/11 dt 10.05.11.
       3. Lr.no.CE/IT/SE/IT/EE/IT/AE/IT/F.daily rep./D207/11 dt 01.08.11.
       4. Lr.no.CE/IT/SE/IT/EE/IT/AE/IT/F. daily rep./D216/11 dt 06.08.11.
       5. Lr.no.CE/IT/SE/IT/EE/IT/AE/IT/F. daily rep./D244/11 dt 25.08.11.
      
********
              In letters cited under reference it has been requested to arrange to restore the  number of long pending  connectivity failures in collection centres and to reduce the number of link failures.   But it is seen from the past 15 days report the number of link outages is between 25 to 35 Nos in respect of Chennai south Region.   In the action taken report it is stated “Reported to M/s.Gemini”. Some of the link failures occurred during 11.10.2011 & 12.10.2011 and pending to be attended for the past one month. 

     In this connection, it is stated that already  instructions were issued from head quarters that if there is delay in restoration of connectivity by M/s.GCL, steps may be taken to procure & replace the modem by TANGEDCO after due notice to them and the  expenses incurred may be detected from the pending bills of the firm. Hence it is once again requested  that action may be taken as per the directions already given in letters cited to reduce the number of link failures.    

                                                                          XX16.11.2011XX
                                                                       Chief Engineer/ IT (a/c).

Copy submitted to Director(Distribution)
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...