உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, November 17, 2011

TANGATCO


TAMIL NAnU GENERATION AND DISTRIBUTION
CORPORATION LThfiTED
SECRETARIAT BRANCH
N.P.K.R.R. MAALIOAI, 144, ANNA SALA!, CHENNAI-2.
Letter No.78963/A9/A92/2011-1, Dated: 11-11-2011.
From
Thiru. B.S. MURAUDHARAN, B.A.,
DEPUTY SECRETARY/ADMINISTRATION. (I/c.)
To
The Superintending Engineer,
Trichy Electricity Distribution Circle/Metro,
Thennur, Trichy -17.
Sir.. Sub: TANGEDCO -Secretariat Branch -Clarification Sought for -Regarding.
Ref: 1) (Per) B.P. (FB) No.36, dt.4-10-2010. 2) Memo. No.14200/A9jA92/2005-1, dt.9-5-2005. 3) Board's Memo. No.72099/A9/A92/20O+3,
dt.26-2-2005.
4) Superintending Engineer/Trichy E.D.C./Metro Lr. No.SEfTEOC/M/Ty/AAO/BiIIs/AJ/ F.TelephonesjD.No.189/11, dt.1+10-2011.
I am to say that orders were issued in Board's Memo. third cited not to effect any recoveries from the salaries of the Board employees working in O&M Sections/Substations in respect of excess telephone call charges in view of the case, pending In the Hon'ble High Court in
W.P. No.21706 of 2004. It has also been indicated therein that the question of recovery will be decided after the disposal of Writ Petition and the ceiling limit of telephone calls fixed for the O&M sections/sub statio-ns shOtlld be adhered to strictly in future.
Yours faithfully,
q --~ '-~" :-~
(N. KEsAVAN)--j-~
SECTION OFFICER for DEPUTY SECRETARY/ADMINISTRATION

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...