உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Saturday, December 17, 2011

17.12.2011 - CELEBRATION OF ENERGY CONVERSION WEEK

TANGEDCO CIRCULAR As a part of celebration of Energy Conservation week, it has been programmed to conduct a Human Chain to create awareness among public, in front of the TNEB Head Quarters Office on 17.12.2011 at 10.15 a.m. All the Chief Engineers, Superintending Engineers, Secretary and CFC’s are requested to ensure participation of all the officers and staff under their control and make the programme a grand success. SUPERINTENDING ENGINEER CEDC/NORTH Copy submitted to the CMD / TANGEDCO’S Table Copy submitted to the Managing Director /TANTRANSCO Copy submitted to the Director/Distribution/TANGEDCO Copy submitted to the Director/Operation/TANTRANSCO Copy submitted to the Director/Transmission Projects/TANTRANSCO Copy submitted to the Director / Finance/ TANGEDCO & TANTRANSCO Copy submitted to the IGP /Vigilance Copy submitted to the Secretary / TANGEDCO Copy submitted to all the Chief Engineers of Head Quarters Copy submitted to CFC/General and CFC/Revenue Copy to the Chief Engineers/Distribution/Chennai North & South Regions Copy to all the Superintending Engineers of Head Quarters Copy to CPRO / TANGEDCO with a request to arrange for publishing in the daily newspapers and for telecasting in various TV Channels. Copy to all Unions / Thro’ Chie Engineer/Personnel Copy to all the Executive Engineers/O&M/CEDC/North. Copy to all the Assistant Executive Engineer / O/o. SE/CEDC/North

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...