உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, December 29, 2011

Counting Till 2012 »»Counting Till 2012 »»


days 6 hours 3 minutes 44 secondsஇதை உங்கள் பிளாக்கில் சேர்ப்பது எப்படி என்று பார்ப்போம்...
முதலில் தங்கள் பிளாக்கர் அக்கொண்டில் நுழைந்து கொள்ளுங்கள். பின்னர்
DASHBOARD
DESIGN

ADD GADGET
PAGE ELEMENTS
HTML/JAVA SCRIPT WIDGET

சென்று கீழே உள்ள கோட்டிங்கை அங்கு பேஸ்ட் செய்யவும். HTML/JAVA SCRIPT WIDGET என்பதில் பேஸ்ட் செய்யவும்.


<style style="text/css">
.lcdstyle{ /*Example CSS to create LCD countdown look*/ 
background:#fff; 
color:#289728; 
font: bold 20px arial; 
padding: 15px;
border:5px solid #333333;
border-radius:15px; 
-moz-border-radius:15px; 
-webkit-border-radius:15px; 
box-shadow: 5px 5px 5px #CCCCCC;

}
.lcdstyle sup{ /*Example CSS to create LCD countdown look*/ 
font-size: 120% 
}
</style>
<script type="text/javascript">
function cdtime(container, targetdate){ 
if (!document.getElementById || !document.getElementById(container)) return 
this.container=document.getElementById(container) 
this.currentTime=new Date() 
this.targetdate=new Date(targetdate) 
this.timesup=false 
this.updateTime() 
}
cdtime.prototype.updateTime=function(){ 
var thisobj=this 
this.currentTime.setSeconds(this.currentTime.getSeconds()+1) 
setTimeout(function(){thisobj.updateTime()}, 1000) //update time every second 
}
cdtime.prototype.displaycountdown=function(baseunit, functionref){ 
this.baseunit=baseunit 
this.formatresults=functionref 
this.showresults() 
}
cdtime.prototype.showresults=function(){ 
var thisobj=this

var timediff=(this.targetdate-this.currentTime)/1000 //difference btw target date and current date, in seconds 
if (timediff<0){ //if time is up 
this.timesup=true 
this.container.innerHTML=this.formatresults() 
return 
var oneMinute=60 //minute unit in seconds 
var oneHour=60*60 //hour unit in seconds 
var oneDay=60*60*24 //day unit in seconds 
var dayfield=Math.floor(timediff/oneDay) 
var hourfield=Math.floor((timediff-dayfield*oneDay)/oneHour) 
var minutefield=Math.floor((timediff-dayfield*oneDay-hourfield*oneHour)/oneMinute) 
var secondfield=Math.floor((timediff-dayfield*oneDay-hourfield*oneHour-minutefield*oneMinute)) 
if (this.baseunit=="hours"){ //if base unit is hours, set "hourfield" to be topmost level 
hourfield=dayfield*24+hourfield 
dayfield="n/a" 
else if (this.baseunit=="minutes"){ //if base unit is minutes, set "minutefield" to be topmost level 
minutefield=dayfield*24*60+hourfield*60+minutefield 
dayfield=hourfield="n/a" 
else if (this.baseunit=="seconds"){ //if base unit is seconds, set "secondfield" to be topmost level 
var secondfield=timediff 
dayfield=hourfield=minutefield="n/a" 
this.container.innerHTML=this.formatresults(dayfield, hourfield, minutefield, secondfield) 
setTimeout(function(){thisobj.showresults()}, 1000) //update results every second 
}
/////CUSTOM FORMAT OUTPUT FUNCTIONS BELOW//////////////////////////////
//Create your own custom format function to pass into cdtime.displaycountdown() 
//Use arguments[0] to access "Days" left 
//Use arguments[1] to access "Hours" left 
//Use arguments[2] to access "Minutes" left 
//Use arguments[3] to access "Seconds" left
//The values of these arguments may change depending on the "baseunit" parameter of cdtime.displaycountdown() 
//For example, if "baseunit" is set to "hours", arguments[0] becomes meaningless and contains "n/a" 
//For example, if "baseunit" is set to "minutes", arguments[0] and arguments[1] become meaningless etc

function formatresults(){ 
if (this.timesup==false){//if target date/time not yet met 
var displaystring=arguments[0]+" days "+arguments[1]+" hours "+arguments[2]+" minutes "+arguments[3]+" seconds left until December 25, 2011 18:25:00" 
else{ //else if target date/time met 
var displaystring="" 
return displaystring 
}
function formatresults2(){ 
if (this.timesup==false){ //if target date/time not yet met 
var displaystring="<span class='lcdstyle'>"+arguments[0]+" <sup>days</sup> "+arguments[1]+" <sup>hours</sup> "+arguments[2]+" <sup>minutes</sup> "+arguments[3]+" <sup>seconds</sup></span> " 
else{ //else if target date/time met 
var displaystring="" //Don't display any text 
alert("HAPPY NEW YEAR EVERYBODY!") //Instead, perform a custom alert 
return displaystring 
}
</script> 
<table><tbody> 
<tr> 
<td> 
<img style="float:left; " src="http://3.bp.blogspot.com/-id6x2AOCGc4/TvoJfxRT-oI/AAAAAAAAFso/HKKnQ5bcnGY/s400/NEW%2BYEAR.png" width="125px"/> 
<h1 style="color:#289728; padding-top:40px;">Counting Till 2012 »»</h1><br/> 
</td></tr>
<tr><td> 
<div id="countdowncontainer"></div> 
<br /> 
<div id="countdowncontainer2"></div>
<script type="text/javascript">
var futuredate=new cdtime("countdowncontainer", "March 23, 2009 18:25:00") 
futuredate.displaycountdown("days", formatresults)
var currentyear=new Date().getFullYear() 
//dynamically get this Christmas' year value. If Christmas already passed, then year=current year+1 
var thischristmasyear=(new Date().getMonth()>=11 && new Date().getDate()>31)? currentyear+1 : currentyear 
var christmas=new cdtime("countdowncontainer2", "December 31, "+thischristmasyear+" 0:0:00") 
christmas.displaycountdown("days", formatresults2)
</script>
</td></tr> 
</tbody></table>


அவ்வளவு தான். முடிந்தது. நன்றி.. கருத்துகள்...தேவை... ஏதேனும், சந்தேகம் என்றால் உடனே தங்கள் கருத்தாக தெரிவிக்கவும்.. உடனடி பதில் அளிக்கப்படும்

1 comment:

  1. நன்றி..டைமிங் டெலிவிரி...நல்ல வொாக்.......

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...