உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, December 06, 2011

TNEB


jkpo;ehL kpd;cw;gj;jp kw;Wk; kpd;gfph;khd fofk;
eph;thff; fpis
mDg;Gdh;                                 ngWeh;
nghwpQh;.ir.iraj; ypahfj;>gp.,.>                     midj;J Nkw;ghh;it nghwpahsh;fs;
jiyikg; nghwpahsh; / gzpaikg;G
144> mz;zhrhiy>
nrd;id-600 002.
fbj.vz;.028610/[p9/[p91/2011-2>ehs; 01.11.2011
ma;ah>
       nghUs;: fUiz mbg;gilapy; thhpR Ntiy - %d;W Mz;bw;Fs;
             18 taJ G+h;j;jpahfhky; ,ju epge;jidfSld; thhpR Ntiy NfhUjy; - 
             23.08.2005f;F Kd; epuhfhpj;jy; tpz;zg;gq;fs; - njhlh;ghf.
ghh;it: epiy KO thhpak; jkpo;ehL kpd; cw;gj;jp kw;Wk; kpd; gfph;khd fofk;   
      nray;Kiw Miz vz;.17 (eph;thff; fpis ehs; 01.11.2011).
---
,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s ghh;itapy; fz;l Mizapd;gbgzpapypUe;J kuzkile;j thhpag; gzpahshpd; thhpajhuh;fspy;ahNuDk; xUth; tpz;zg;gpj;J mt;tpz;zg;gk; kw;wepge;jidfSf;Fl;gl;L 18taJ epiwtilahj fhuzj;jpdhy;epuhfhpf;fg;gl;LapUg;gpd; mt;tpz;zg;gk; / fUj;JUf;fs; kPz;Lk;fstprhuiz nra;J fstprhuiz mjpfhhp ifnahg;gk; kw;Wk; jq;fspd;ghpe;Jiuapd; Nghpy; kPz;Lk; ghprPyid nra;a VJthf ,t;tYtyfj;jpw;FmDg;gp itf;Fk;gb jq;fis Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;.

2. ,f;fbjk; kw;Wk; epiy KO thhpa jkpo;ehL kpd; cw;gj;jp kw;Wk; kpd; gfph;khd fofk; nray;Kiw Miz vz;.17 (eph;thff; fpis) ehs;01.11.2011 ngw;wikf;F cld; xg;Gjy; mDg;Gk;gb Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.

,izg;G: NkNy $wpagb (1jhs;).
ir.iraj; ypahfj;
jiyikg; nghwpahsh; / gzpaikg;G.jkpo;ehL kpd; cw;gj;jp kw;Wk; gfph;khd fofk;
RUf;fk;
fUiz mbg;gilapy; gzp epakdq;fs; - tpz;zg;gq;fs; ngWtJkw;Wk; taJ eph;zapj;jy; - njspTiufs; njhlh;ghd - muR fbjj;jpideilKiw gLj;Jjy; - Miz - ntspaplg;gLfpwJ.
eph;thff; fpis
epiy KOthhpak; j.kp.c.k.g.f.                                ehs; 01.11.2011
nray;Kiw Miz vz;.17
                                                     jpUts;Sth; Mz;L 2042
                                                     15-Ig;grp / fu tUlk;.
                                                       gbf;fg;gl;lJ
1. muR fbj epiy vz;36/f;A+/2010-2/ehs; 4.5.2010.
2. j.kp.c.k.g.f. $l;l ehs; 18.10.2011> thpir vz;.11.
3. thhpa Miz (KOthhpak;) vz.46 (ep.fp) ehs;. 13.10.95.
---
nray;Kiwfs;:
ghh;it (1)y; gbf;fg;gl;l muR fbjj;jpy; fUiz mbg;gilapy;gzp epakdq;fs; njhlh;ghf njspTiufs; mspf;fg;gl;Ls;sJ. mjd;mbg;gilapy; ghh;it (2)y; eilngw;w jkpo;ehL kpd;cw;gj;jp kw;Wk;gfph;khd fofk; $l;lj;jpd;gb muR fbjj;jpid jkpo;ehL kpd;cw;gj;jpkw;Wk; gfph;khd fofk; jkpo;ehL kpd; njhluikg;G fofk; kw;Wk; jkpo;ehL kpd;thhpa epWtdk; eilKiwg;gLj;j KbntLf;fg;gl;lJ.

2. mjd; Nghpy; gzpapil kuzkile;j jkpo;ehL kpd; cw;gj;jp kw;Wk; gfph;khd fofk; jkpo;ehL kpd; njhluikg;G fofk; kw;Wk; jkpo;ehL kpd;thhpa epWtdk; Copahpd; thhpR jhuUf;F fUiz
mbg;gilapy; gzp epakdk; toq;fpl fPo;fhZk; njspTiufs; toq;fg;gLfpd;wd.

m) 23.08.2005f;F Kd;dh;> fUiz mbg;gilapy; gzp epakdk; Nfhhp %d;W (3) Mz;L fhyf;nfLTf;Fs; ngwg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 18 tajpid epiwT ngwhky; ,Ue;jhYk;> fUiz mbg;gilapyhd gzpepakdj;jpw;fhd Vida gpw jFjpfis epiwT nra;Ak; gl;rj;jpy;
jFjpahdjhff; fUjg;gl Ntz;Lk;.

M) 23.08.2005 Kjy; fUiz mbg;gilapyhd gzpepakdj;jpw;fhd taJ 18 vd eph;zapf;fg;gl;ljhy; 23.08.2005f;F gpd;dh;18 taJ epuk;gpa thhpRjhuh; kl;LNk fUiz mbg;gilapy; gzpepakdk; ngwj; jFjpahdth; vdf; fUjg;gl Ntz;Lk;.

,) ghh;it (3)d; gb fUiz mbg;gilapy; gzp epakdq;fSf;Fjkpo; ehL kpd;cw;gj;jp kw;Wk; gfph;khd fofk;> jkpo;ehL kpd; njhluikg;G fofk; kw;Wk; jkpo; ehL kpd;thhpa epWtdk; Copah;fs; ,we;j %d;whz;bw;Fs; tpz;zg;gjhuh; tpz;zg;gk; mspf;Fk; ehspidNa fzf;fpy; nfhz;L taJ kw;Wk; fy;tpj; jFjpfs; eph;zapf;fg;glNtz;Lk;.

<) NkNy gj;jp 2 (,uz;by;) cs;s njspTiu muR fbjk; ntspaplg;gl;l ehs; Kjy; jkpo;ehL kpd;cw;gj;jp kw;Wk; gfph;khd fofk;> jkpo;ehL kpd; njhluikg;G fofk; kw;Wk; jkpo;ehL kpd;thhpa epWtdk; eilKiwg;gLj;j mKYf;F tUfpwJ.

3. Nkw;fz;l muR cj;jutpid jkpo; ehL kpd;cw;gj;jp kw;Wk; gfph;khd fofk;> jkpo; ehL kpd; njhluikg;G fofk; kw;Wk; jkpo; ehL kpd;thhpa epWtdk; 04.06.2010 Kjy; eilKiwg;gLj;j ,jd; %yk; Mizaplg;gLfpwJ.
//jkpo;ehL kpd; cw;gj;jp kw;Wk; gfph;khd fof Mizg;gb//
                                         ir.iraj; ypahfj;
                                              jiyikg; nghwpahsh; / gzpaikg;

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...