உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, January 08, 2012

Establishment - Class II Service - AEs/Civil, JEs/Civil I Gr. and CHD - suitable for promotion as AEE/ Civil - suitability report called for - Urgent action - Requested.

Letter No.073433/438/G1/G12/2011, dated 06.01.2012.
Establishment - Class II Service - AEs/Civil, JEs/Civil I Gr. and CHD - suitable for promotion as AEE/ Civil - suitability report called for - Urgent action - Requested.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...