உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, January 31, 2012

tantransco Grid Map of Tamilnadu


      About TANTRANSCO

TANTRANSCO consists of  the following network infrastucture:
   HT and EHT for a total length of 1.7 Lakhs Kms.
  A  total  of 1310 substations . 95 Substations in and around Chennai have been provided with SCADA  and have been integrated into Chennai Distribution and control center (DCC) TNEB has one State Load Dispatch Centre at Chennai and 3 Sub LDCs at Chennai, Madurai and Erode. 
       The transmission network expansion is  aimed at evolving a national power grid to facilitate free flow of power across regional boundaries, raising the transmission voltage from 230 kV to 400 kV level.  In order to evacuate bulk power from one region to another region, there is scope for enhancing the  transmission capability to 765 KV level. TANTRASCO has taken up the indigenous erection of 400 KV substations and lines . Establishment of 765 KV transmission lines is also under investigation.  
     The Government of India has approved  nondiscriminatory open access to the transmission system to all generators for injecting  power and to any consumer to carry the power from the point of injection to his load. To augment the power supply, the Government of Tamil Nadu has also permitted third party sale of power produced by IPPs, CPPs & other private power producers through short term Intra-State open access to HT consumers within Tamil Nadu as it will provide an incentive to the generators within the State to produce to their full capacity.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...