உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Saturday, February 04, 2012

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு 53 ஆயிரம் கோடி கடன்

R–²SÖ| –ÁNÖW YÖ¡V†‡¼h ¤.53 B›W• ÚLÖz LPÁ E·[RÖ¥ –ÁNÖW YÖ¡V†‡¼h VÖ£• LPÁRW U¿ef\ÖŸL· GÁ¿ –ÁTfŸUÖ] LZL CVeh]Ÿ(Œ‡) WÖ^ÚLÖTÖ¥ i½]ÖŸ.

¤.53 B›W• ÚLÖz LPÁ

ÚLÖÛY›¥ SÛPÙT¼\ –Á LyPQ• EVŸ° ÙRÖPŸTÖ] UeL· L£†‰ ÚLy“ iyP†‡¥ R–²SÖ| –ÁTfŸUÖ] LZL CVeh]Ÿ(Œ‡) WÖ^ÚLÖTÖ¥ ÚTpVRÖY‰:-

R–²SÖyz¥ 16 B›W†‰ 500 fWÖUjLºeh RÛPV¼\ –ÁNÖW• YZjLT|f\‰. –ÁLyPQ†ÛR ÙN¨†R T¥ÚY¿ YN‡L· ÙNš‰ ÙLÖ|eLTy|·[‰. 2010-11 • B| R–²SÖ| –ÁNÖW YÖ¡V†‡Á LPÁ ¤.40 B›W• ÚLÖzVÖL C£‹R‰. 2011-12 • B| ¤.53 B›W• ÚLÖzVÖL EVŸ‹‰ «yP‰. A]¥ –Á ŒÛXV†‡¼h ÚRÛYVÖ] ŒXeL¡ ÙY¸UÖŒXjL¸¥ C£‹‰•, ÙY¸SÖyz¥ C£‹‰• ÙLց| YWT|f\‰.

2005-• B| J£ PÁ ŒXeL¡ 45 PÖXWÖL C£‹R‰. R¼ÚTÖ‰ J£ PÁ ŒXeL¡ 115 PÖXWÖL EVŸ‹‰ «yP‰. LP‹R 15 BPÖL “‡V –Á‡yP• G‰°• C¥ÛX. 2006-• B|YÛW –Á E¼T†‡•, ÙNX°• N¡NUUÖL C£‹R‰. ARÁ‘\h ÚRÛY A‡L¡†‰. B]Ö¥ E¼T†‡ AÚR ŒÛX›¥RÖÁ E·[‰. A|†R 2 B|L¸¥ i|RXÖL 2000 ÙULÖYÖy –ÁNÖW• E¼T†‡ ÙNšV SPYzeÛL G|eLTy| Y£f\‰.

F³VŸL· T¼\ÖehÛ
A]¥ –ÁŒÛXV†‡¥ C£‹‰ J£ ïÂy –ÁNÖW• ¤.2.25 eh YÖjLT|f\‰. B]Ö¥ RÂVÖ¡P• C£‹‰ ¤.18 eh YÖjLT|f\‰. ÙY¸UÖŒXjL¸¥ C£‹‰ –ÁNÖW†ÛR ÙLց| YW SUeh –ÁRP YN‡ C¥ÛX. AR]Ö¥RÖÁ RÂVÖ¡P• C£‹‰ J£ ïÂy –ÁNÖW• ¤.18 eh YÖjLT|f\‰. R–²SÖ| –ÁNÖW YÖ¡V†‡¼h ¤.52 B›W• ÚLÖz LPÁ E·[‰. C‡¥ ¤. 38 B›W• ÚLÖzeh AÛN• U¼¿• AÛNVÖR ÙNÖ†‰eL· E·[].

JªÙYÖ£ B|• ¤.3 B›W• ÚLÖzeh –Á CZ“ H¼T|f\‰. –ÁNÖW YÖ¡V†ÛR qŸ ÙNšV ÚY|• GÁ\Ö¥ LPÁ YÖjL ÚY|•. B]Ö¥ R–²SÖ| –ÁNÖW YÖ¡V†‡¼h LPÁ RW G‹R Yjf• ˜ÁYW«¥ÛX. LPÁRW U¿ef\ÖŸL·. LP‹R 2000-• Bz¥ –Á F³VŸL¸Á G‚eÛL 1 XyN†‰ 20 B›W• Bh•. B]Ö¥ R¼ÚTÖ‰ 80 B›W• F³VŸLÚ[ E·[]Ÿ. ATz C£‹‰• ‡\•TP T‚ÛV ÙNš‰ Y£fÚ\Ö•.

CXYN –ÁNÖW•

RÖÚ] “V¥ TÖ‡†R LP©Ÿ UÖYyP†‡¥ 15 SÖyL¸¥ –ÁNÖW• YZjf NÖRÛ] TÛP†ÚRÖ•. R–²SÖ| –ÁNÖW YÖ¡V†‡P• –Á L•TjL· Ry|TÖ| H¼TyP ÚTÖ‰• ÙY¸ UÖŒXjL¸¥ C£‹‰ –ÁL•T• YÖjf, –Á «ÂÚVÖL• qŸ ÙNšVTyP‰. –Á ‡£yÛP J³eL T¥ÚY¿ RTÛPL· AÛUeLTy|·[]. B|ÚRÖ¿• –Á LyPQ†ÛR UÖ¼½ AÛUeL ÚY|• GÁ\ ŒŸT‹R• E·[‰. B]Ö¥ ÙTÖ‰UeL· SXÁ L£‡ ATz ÙNšV«¥ÛX. hÛ\YÖ] F³VŸLÛ[ ÛY†‰ ŒÛ\YÖ] ÚNÛY ÙNšfÚ\Ö•.

CªYÖ¿ AYŸ i½]ÖŸ.

R–²SÖ| Jµjh˜Û\ BÛQV E¿‘]Ÿ SÖLNÖ– ÚTpVRÖY‰:-

L£†‰ ÚLy“ iyP†‡¥ ÚTpV «YNÖ›L·, ÙTÖ‰UeL· –ÁNÖW LyPQ†ÛR EVŸ†ReiPÖ‰ GÁ¿ i¿f\ÖŸL·. C‰ J£ S|ŒÛX AÛU“. CR¼h jL· J†‰ÛZ“ RWÚY|•.

«YNÖ›Lºeh CXYN –ÁNÖW• W†‰ ÙNšVeiPÖ‰ GÁ¿ «YNÖ›L· Y¼“¿†‡]ÖŸL·. «YNÖV T•“ ÙNy|Lºeh YZjLT|• CXYN –ÁNÖW• ÙRÖP£•. C‡¥ G‹R UÖ¼\˜• C¥ÛX. G]ÚY «YNÖ›L· TVTP ÚYPÖ•.

CªYÖ¿AYŸ i½]ÖŸ.

ÚTÖ§Í h«“

–Á LyPQ• EVŸ° ÙRÖPŸTÖ] L£†‰ ÚLy“ iyP• ÚLÖÛY BŸ.GÍ.“W• LÛXVWjf¥ SÛPÙT¿• GÁ¿ A½«eLTyPRÖ¥ AWjfÁ îÛZ° YÖ›¦¥ HWÖ[UÖ] A‡Wz TÛP ÚTÖ§NÖ£• h«eLTyP]Ÿ. CR¼fÛP›¥ iyP†‡¥ LX‹‰ ÙLÖ·YR¼LÖL «YNÖ›L·, ÙTÖ‰UeL· G] HWÖ[UÖ]YŸL· Y‹RÖŸL·. AYŸLÛ[ ÚTÖ§NÖŸ ÚNÖRÛ] ÙNšR ‘\ÚL E·Ú[ AĐ‘]ÖŸL·. CR]Ö¥ Ajh Y‹R ÙTÖ‰UeLºeh•, ÚTÖ§NÖ£eh• CÛPÚV YÖehYÖR• H¼TyP‰. L£†‰ ÚLy“ iyP AWjfÁ îÛZ° YÖ›¦¥ A‡Wz TÛP ÚTÖ§NÖŸ h«eLTyPR¼h «YNÖ›L· U¼¿• ÙTÖ‰UeL· L|• G‡Ÿ“ ÙR¡«†R]Ÿ.

L£†‰LÛ[ ÙNÖ¥X Y£• ÙTÖ‰UeLÛ[ R|eLRÖÁ A‡Wz TÛP ÚTÖ§NÖŸ h«eLTy|·[RÖL°•, ÚU¨• L£†‰ ÚLy“ iyP†‡¥ TjÚL¼L ¼¿eLQeLÖ] –ÁYÖ¡V A‡LÖ¡L· Y‹R‰ HÁ GÁ¿ GÁ¿ ÙTÖ‰UeL· NWUÖ¡ ÚL·«LÛ[ ÚLyP]Ÿ. ÚU¨• A‡Wz TÛP ÚTÖ§NÖŸ Ajf£‹‰ ÙY¸ÚV½]Ö¥RÖÁ SÖjL· LX‹‰ ÙLÖ·ÚYÖ• GÁ¿ ÙTÖ‰UeL· i½«yP]Ÿ. ARÁ‘Á]Ÿ A‡Wz TÛP ÚTÖ§NÖŸ Ajf£‹‰ “\Ty| ÙNÁ\]Ÿ. AÛR ÙRÖPŸ‹‰ L£†‰ ÚLy“ iyP• SÛPÙT¼\‰.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...