உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Saturday, February 04, 2012

Establishment - Class I Service – Senior Personnel Officer - Promotion and Posting - Orders - Issued.

TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
(ABSTRACT)

Establishment  - Class I Service – Senior Personnel Officer -  Promotion and Posting - Orders - Issued.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(SECRETARIAT BRANCH)

(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings  No.21                  Dated the 1st February , 2011
                                                                               Thai  18, Kara,
                                                                               Thiruvalluvar Aandu-2043.

                                                                                READ:-

(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.12 (SB) dated 20.01.2012
******
PROCEEDINGS:-

        Under regulation 92 of the Tamil Nadu  Electricity  Board Service  Regulations read with the Tamil Nadu Electricity (Re-organisation and Reforms) Transfer Scheme 2010, Thirumathy S.C.Komaleeswari, Personnel Officer/Staff Sanction/Administrative Branch/Chennai,  is regularly promoted  and  appointed  as  Senior Personnel  Officer  in Division-VI (a)  Class-I  of Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited  Service with effect from the date of assumption of charge.


       2.Thirumathy S.C.Komaleeswari, Personnel Officer/Staff Sanction/Administrative Branch/Chennai, on promotion is posted  as  Senior Personnel  Officer/Recruitment/  Administrative Branch/Chennai in the existing vacancy.

     3.  The Chief  Engineer/Personnel/Administrative Branch/Chennai is  requested to relieve the official  under  orders  of promotion  and posting and instruct her to join in the  new  post immediately.   A report regarding the date of relief and date  of joining  of the official should be sent to the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited.  This will be apart from the Certificate of Transfer of Charge.

    4.   An option format is enclosed herewith.   The  Official mentioned  in  para-1  above is requested to  return  the option format  duly  filled  in,  within one  month  from  the  date  of promotion and assumption of charge.  If the option format is  not received  within  the said period of one month, his  pay  in  the higher  post  will  be fixed as specified in para-3  of  Board's Memo.No. 75406/P1/90-1, dated 19.3.1991.

(BY ORDER OF THE CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR)

                                                                                                   A.S.PASUPATHI
                                                                                                     SECRETARY
To      
Thirumathy S.C.Komaleeswari,
Personnel Officer/Staff Sanction/Adm. Branch/Chennai
Through:- The Chief Engineer/Personnel/Chennai.  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...