உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, February 23, 2012

TNEB APPRENTICESHIP TRAINING - Under Apprentices (Amendment Act 1973 and 1986) - Engagement of Engineering Graduates / Technicians (Diploma Holders) as Apprentices in TANGEDCO / TANTRANSCO for the year 2011 - 12 - Approval - Accorded


FULL ORDER COPY  DOWNLOAD


TAMIL NADU ELECTRICITY BOARD

(ABSTRACT)

           APPRENTICESHIP TRAINING - Under Apprentices (Amendment Act 1973 and 1986) - Engagement of Engineering Graduates / Technicians (Diploma Holders) as Apprentices in TANGEDCO / TANTRANSCO for the year 2011 - 12 - Approval - Accorded.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ROUTINE) B.P.(CH).NO.  09 (TECHNICAL BRANCH)    DT: 20.02.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                            Kara  Aandu, Masi 08
                                                                                            Thiruvalluvar Aandu 2043.
.
          Read: 1. Lr.No.BAT/SRD/78-466/06 dated 27.07.2011
                        received from the Director/Board of App.Trg/Chennai
                     2. N.F. No 03713-1/GM/HRD/N21/N2124/2011 approved by
                         Chairman cum Managing Director dated 16.02.2012
                                    
PROCEEDINGS:

            1. The Director / Board of Apprentice Training / Chennai has requested that the TNEB may engage 3000 Engineering Graduate apprentices and 5000 Diploma Holder apprentices during the year 2011 - 2012. 2. Taking into consideration of the prevailing financial condition,               General Manager / Human Resource Development / Chennai -2 has evolved a proposal for engaging 450 Engineering Graduates and 600 Diploma Holders by TANGEDCO / TANTRANSCO as apprentices for the year 2011 – 2012 for imparting training to them to meet the statutory requirement of Apprentice Act.
3. After careful consideration, approval is hereby  accorded to engage            450 Graduate Engineers and 600 Diploma Holders in various disciplines as per Annexure-2 for Apprenticeship training in TANGEDCO / TANTRANSCO for the year 2011 - 2012 by incurring an initial expenditure of Rs.3,74,40,000/- (Rupees Three Crores, Seventy four lakhs, Forty thousand only) and claim a reimbursement of 50% share of stipend amount of Rs.1,87,20,000/- (Rupees One Crore, Eighty seven lakhs, Twenty thousand only) from Board of Apprenticeship Training, Taramani, Chennai.

 4. The apprentices are eligible for the stipend as detailed below,
     The rate of monthly stipend payable to the apprentices fixed by the Govt. of India, Gazette Notification G.S.R.228 (E), dt.23.03.11 of Ministry of Human Resource Development is furnished below.

a)    Engineering Graduate Apprentices                              -   Rs.3560/- p.m
b)    Technician Apprentices (Diploma Holders in Engg.)   -              Rs.2530/- p.m

Government of India will be bearing 50% of share of stipend payment  which will be reimbursed by the Board of Apprenticeship Training, Taramani, Chennai and TANGEDCO / TANTRANSCO will bear the balance 50% of expenditure incurred towards stipend payment  for imparting training to the apprentices.
.
                                                                                                                                -2-


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...