உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, April 24, 2012

Education Loan to Minorities

Education Loan to Minorities

India Banks’ Association (IBA) has circulated revised Model Educational Loan Scheme to its member banks. Banks can adopt the scheme with discretion to make changes as deemed fit. The scheme is for all students including students from minority communities.

Indian Nationals who have secured admission to professional/technical courses in India or abroad through an entrance test/merit based selection process are eligible for educational loans under the scheme.

Complaints received from various channels regarding non-sanction, non-disbursal, delay in sanction, disbursal of education loans are taken up with the concerned banks for immediate corrective measures.The performance of Public Sector Banks (PSBs) under educational loan scheme is reviewed on an ongoing basis. The banks have been advised to ensure that the Educational Loan Scheme is implemented in letter and spirit and that loan applications are disposed of within the prescribed time limit.

This information was given by the Minister of State for Finance, Shri Namo Narain Meena in written reply to a question in Rajya Sabha today.

Source: PIB
this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...