உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, April 24, 2012

Revised rate of two additional increments of the Nursing Staff

GOVERNMENT OF INDIA / BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS / RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)
S.No. PC-VI/286
No. PC-VI/2010/1/7/5/1
RBE No.33/2012
New Delhi, dated 14.03.2012
The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub: Revised rate of two additional increments of the Nursing Staff.

The Nursing Staff holding B.Sc. Degree as additional qualification, appointed before 01.01.1996, were extended the benefit of two advance increments in terms of para 160 (2) (iii) of IREM Vol. 1. 1989 Edition. These are additional increments which are non-absorbable and are not treated as pay for the purpose of allowances. Further, instructions were issued in consultation with Ministry of Health and Family Welfare vide Board’s letter No. PC-V/2003/I/7/6/1 dated 28.02.2005 for continuation of the scheme and fixation of pay in the revised pay scales w.e.f. 01.01.1996.
2. Consequent upon implementation of revised pay structure of Nursing Staff after implementation of 6th CPC, it has been decided, in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare to continue the scheme in the present format with the slight change that the increment to be granted will be 3% of the basic pay of the Nursing Staff concerned.

3. Only two additional non-absorbable increments are admissible to a Nurse in a particular grade where possession of such qualifications is not required as per Recruitment Rules.

4. The grant of the aforesaid increments is subject to the condition that the concerned Nursing Staff is not required to possess the qualification, for which the increment is claimed, as a condition of employment and that they have not been allowed a higher initial pay on account of the said qualifications prior to/on/or after 01.10.1986.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

sd/-
(M. Panda)
Joint Director, Pay Commission
Railway Board

Source: www.indianrailways.gov.in
[http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/pay_comm/PC6/2012/RBE_33.PDF]
this is a test message

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...