உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, May 17, 2012

தகவல் அறியும் சட்டத்தின் முலம் கோவை போக்குவரத்து கழகத்தில் எனது நண்பர் கேட்ட கேள்வியும் பதிலும்

g.Njrha;fhe;jp>
jkpoh; ew;gzp kd;wk;>
35.uh[htPjp>
nfhsg;gY}h; mQ;ry;
Nfhgp tl;lk;
<NuhL khtl;lk; 638456

ngWeH
nghJ jfty; mYtyh;>
jkpo;ehL muR Nghf;Ftuj;Jf;fofk;>(Nfhitypkpl;)
37>Nkl;Lg;ghisak; NuhL>
Nfhit


nghUs; : jfty; mwpAk; rl;lk; Kykhf jfty; NfhUjy;  
       rk;ke;jkhf

Iah>
       fPo; fhDk; Nfs;tpfSf;F jfty; mwpAk; rl;lk; Kykhf jfty; jUkhW Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.

1. Nfhitapy; khefuj;jpy; efug;NgUe;J topjlq;fs; vj;jid? mtw;Ws; xt;nthW topj;jlj;jpYk; vj;jid rhjhuzfl;lz NgUe;Jfs; vj;jid nrhFR NgUe;Jfs; vj;jid LSS NgUe;Jfs; ,af;fg;gLfpd;wd.

2.xU efug;NgUe;J  topj;jlj;jpy; vj;jid rjtPjk; rhjhuz fl;lz NgUe;Jfs; ,af;fg;gl muR Miz cs;sJ. me;j Mizapd; efy;.

3.Nfhgp TO jpUg;Gh; kw;Wk; jpUg;Gh; TO Nfhgp;  topj;jlj;jpy; vj;jid? rhjhuz fl;lz NgUe;Jfs; vj;jid? nrhFR NgUe;Jfs; vj;jid? LSS NgUe;Jfs; kw;Wk; tpiuT NgUe;Jfs; ,af;fg;gLfpd;wd. mg;NgUe;Jfs; Gwg;gLk; Neuk; kw;Wk; NrUk; Neuk; ( ,e;j topj;jlj;jpy; ,aq;Fk; midj;Jg; NgUe;JfSf;Fk;)  tz;b vz;Dld;.
4. Nfhgp TO jpUg;Gh; kw;Wk; jpUg;Gh; TO Nfhgp;  topj;jlj;jpy; rhjhuzfl;lzjpy; ,af;fg;gLfpd;w  NgUe;jpd; epWj;jq;fs; vit? LSS NgUe;Jfs; kw;Wk; tpiuT NgUe;jpd; epWj;jq;fs; vit? ,e;j topj;jlj;jpy; ,aq;Fk; topj;jlj;jpy; rhjhuz fl;lzjpy; ,af;fg;gLfpd;w NgUe;jpd; gazrPl;L njhif kw;Wk; gazNeuk; vd;d?  LSS NgUe;Jfs; kw;Wk; tpiuT NgUe;jpd; gazrPl;L njhif kw;Wk; gazNeuk; vd;d?

5. rhjhuzfl;lzk; kw;Wk; LSS, tpiuT NgUe;jpd; fl;lzk;  vtw;wpd; mbg;gilapy; fl;lzk; tRypf;fg;gLfpwJ me;jMizapd; efy;

6. Nfhgp TO jpUg;Gh;> kw;Wk; jpUg;Gh; TO Nfhgp> kw;Wk;  Nfhgp TO fhq;fak; fl;bupg;y; nry;Yk; NgUe;Jfspy; tpiuT NgUe;jpd; fl;lzk;  tRypf;fg;gLkhdhy; me;j muR Mizapd; efy;.

7. Nfhgp TO jpUg;Gh;> kw;Wk; jpUg;Gh; TO Nfhgp> Nfhgp TO Nfhit
kw;Wk; NfhitTO Nfhgp>  topjlj;jpy; nrq;fg;gs;sp topahf
nry;Yk; NgUe;jpd; fhyml;ltiz tz;b vz;Zld;. kw;Wk;
01.01.2012 Kjy; 13.03.2012 tiu  mg;NgUe;Jfspy;
nrq;fg;gs;spapy; Vwpa kw;Wk; ,wq;fpa gazpfspd; vz;zpf;if
xt;nthU rpq;fpYf;Fk; ml;ltiz Kykhf.

                      ed;wp


                                    ,g;gbf;F>                                 
                                   (g.Njrha;fhe;jp>;)
                                 jkpoh; ew;gzp kd;wk;>
                                     nfhsg;gY}h;

efy; : jkpo;ehL khepy jfty; Mizak; nrd;id-18.


பதில் 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...