உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, May 04, 2012

Linking of GPF Interest Rates With EPFO


Ministry of Finance

04-May, 2012 17:05 IST

Linking of GPF Interest Rates With EPFO

The rates of interest on General Provident Fund (GPF) is 8% for the period from 1.4.2011 to 30.11.2011 and 8.6% from 1.12.2011 to 31.3.2012, whereas the rate of interest on EPF for the financial year 2011-12 is 8.25%. Rate of interest on EPF is fixed on the recommendation of the Central Board of Trustees (CBT) by the Employees Provident Fund Organisation (EPFO), Ministry of Labour and Employment based on the income earned on the accumulated fund during the financial year. However, rate of interest on GPF is generally fixed after taking into consideration the average secondary market yields on government securities of similar maturity.This information was given by the Minister of State for Finance, Shri Namo Narain Meena in written reply to a question in the Lok Sabha today.

Source: PIB
this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...