இதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு வெப்தளதிற்கும் செல்ல தேவை இல்லை, ஆனால் ஒரு சில தளத்தின் பக்கங்களை முழுமையாக படிக்க முடியாது இருப்பினும் தேவையான பக்கங்களை மட்டும் தேர்வுசெய்யது படிக்க உதவுகிறது.