உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, October 17, 2013

தகவல் அறியும் சட்டத்தின் முலம் கோவை போக்குவரத்து கழகத்தில் எனது நண்பர் கேட்ட கேள்வி


jfty; mwpAk; chpik rl;lk; 2005 6(1)-d; fPo;
jfty; NfhUk; tpz;zg;gk;
mDg;Geh;

     g.Njrha;fhe;jp>
     jkpoh; ew;gzp kd;wk;>
     35.uh[htPjp>
     nfhsg;gY}h; mQ;ry;
     Nfhgp tl;lk;
     <NuhL khtl;lk; 638456
ngWeh;

     nghJ jfty; mYtyh;>
     jkpo;ehL muR Nghf;Ftuj;Jf; fofk;>(Nfhitypkpl;)
     37>Nkl;Lg;ghisak; NuhL>
     Nfhit

Iah
           nghUs; :    jfty; mwpAk; chpik rl;lk; 2005-d; fPo;
                     rpy jfty;fs; NfhUjy; rk;ke;jkhf.
--------------
           jkpo;ehL jfty; mwpAk; chpik rl;lk; 2005-d; fPo; vdf;F fPo;fhZk; jfty;fisAk; njspthd rhd;wspf;fg;gl;l Mtzq;fspd; xspgl efy;fisAk; mspf;f Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;.

           1) <NuhL kz;lyj;jpd;; muR Nghf;Ftuj;J fof NgUe;Jfspy; rhjhuzfl;lz NgUe;J> vf;];gpu]; NgUe;J> muR tpiuT NgUe;J> kpjit NgUe;J ,tw;wpw;F cz;lhd tpj;jpahrq;fs; vd;d vd;w jfty; Njit. mjw;Fhpa Mtzq;fs; Njit.
          
           2). muR Nghf;Ftuj;J fof NgUe;Jfspy; <NuhL kz;ly rhjhuz tpiuT NgUe;J NfhgpypUe;J Gwg;gl;L jpUg;G+h; tiu ve;nje;j ];Nl[;fspy; epWj;j Ntz;Lk;. mtw;wpw;Fhpa NgUe;J fl;lzq;fs; vd;d vd;w jfty; kw;Wk; Mtz efy;fs; Njit.

           3) Nfhgp gzpkidf;Fl;gl;l muR Nghf;Ftuj;J fof gzpkizapy; vj;jid NgUe;Jfs; guhkhpf;fg;gLfpd;wd vd;w jfty; Njit.

           4) muR Nghf;Ftuj;J fof vf;];gpu]; NgUe;Jfspy; vd;ndd;d trjpfs; nra;ag;gl;bUf;f Ntz;Lk; vd;w jfty; Njit kw;Wk; chpa Mtz efy;fs; Njit.

           5) Nfhgp kw;Wk; jpUg;G+h; gzpkidf;Fl;gl;l muR Nghf;Ftuj;J fof gzpkizapy; NgUe;Jfis Rj;jk; nra;gth;fs; vj;jizNgh; mth;fspd; ngah; mth;fSf;F fle;j 2 khjq;fshf nfhLj;j rk;gsk; vt;tsT  vd;w jfty; Njit.
          
           6). jpUg;G+h; Kjy; Nfhgp tiu cs;s topjljj;jpy; ,aq;Fk; mizj;J NgUe;JfSk; 01.09.2013 Kjy; 30.09.2013 tiu xt;nthU topj;jlj;jpYk; (rpq;fpYf;Fk;) t#yhd njhif vt;tsT vd;w jfty; Njit. mtw;wpd; Mtzq;fspd; efy;fs; Njit.

           7) Nfhgp gzpkidf;Fl;gl;l NgUe;Jfs; midj;Jk; ey;y epiyapy; cs;sJ vd;W tl;lhu Nghf;Ftuj;J mYtyuhy; Ma;T nra;ag;gl;L NgUe;Jfs; ey;y epiyapy; cs;sJ vd;W rhd;W toq;fpAs;shh;fsh vd;w jfty; Njit. mt;thW rhd;W toq;fpapUe;jhy; Nfhgp Nfhl;lj;jpw;Fl;gl;l midj;J NgUe;JfSf;Fk; tl;lhu Nghf;Ftuj;J mYtyuhy; mspf;fg;gl;l rhd;W Mtzq;fspd; efy;fs; Njit.

           8) Nfhgp gzpkidf;Fl;gl;l midj;J NgUe;Jfspd; topjlk; vz; kw;Wk; fhyml;ltiz Njit

          9) Nfhgp Kjy; jpUg;G+h; tiu cs;s topjlj;jpy; rhjhuz fl;lz NgUe;jpd; gaz rPl;by; Gwefh; rhjhuzk;  vd mr;rplg;gLfpwjh vz;w jfty; Njit.


           10) Nfhgp Kjy; jpUg;G+h; tiu cs;s topjlj;jpy; Nfhgp top nfhsg;gYhh; ,ilNa cs;s Jhuk; vj;jid fpNyhkPl;lh; vd;w jfty; Njit. ,g;gaz Jhuj;jpy; rhjhuz fl;lz NgUe;Jjpd; fl;lzk; vt;tsT> tpiuT NgUe;Jjpd; fl;lzk; vt;tsT vd;w jfty; Njit.

           11) Nfhgp Kjy; jpUg;G+h; tiu cs;s topjlj;jpy; nfhsg;gYhh; Kjy; nrtpA+h; ,ilNa cs;s Jhuk; vj;jid fpNyhkPl;lh; vd;w jfty; Njit. ,g;gaz Jhuj;jpy; rhjhuz fl;lz NgUe;Jjpd; fl;lzk; vt;tsT> tpiuT NgUe;Jjpd; fl;lzk; vt;tsT vd;w jfty; Njit.

           12) rhjhuz fl;lz NgUe;Jjpd; Fiwe;jgl;r fl;lzk; vt;tsT> tpiuT NgUe;Jjpd; Fiwe;jgl;r fl;lzk; vt;tsT vd;w jfty; Njit.

           13) jpUg;G+h; to ngUkhey;Yhh; ,ilNa cs;s Jhuk; vj;jid fpNyhkPl;lh; vd;w jfty; Njit. ,g;gaz Jhuj;jpy; rhjhuz fl;lz NgUe;Jjpd; fl;lzk; vt;tsT> tpiuT NgUe;Jjpd; fl;lzk; vt;tsT vd;w jfty; Njit.

           14) jpUg;G+h;  to nrq;fg;gs;sp  ,ilNa cs;s Jhuk; vj;jid fpNyhkPl;lh; vd;w jfty; Njit. ,g;gaz Jhuj;jpy; rhjhuz fl;lz NgUe;Jjpd; fl;lzk; vvt;tsT tpiuT NgUe;Jjpd; fl;lzk; vt;tsT vd;w jfty; Njit.

          15) jpUg;G+h;; to godp nry;Yk; NgUe;jpy;  Nfhgp to nfhsg;gYhh; kw;Wk;     nfhsg;gYhh;  to nrtpA+h; gazf;fl;lzk; vt;tsT t#ypf;fg;gLfpwJ vd;w jfty; Njit.

           16) Nfhgp to <NuhL nry;Yk; NgUe;jpy; rhjhuz fl;lz NgUe;Jjpd; Fiwe;jgl;r fl;lzk; vt;tsT> tpiuT NgUe;Jjpd; Fiwe;jgl;r fl;lzk; vt;tsT vd;w jfty; Njit.

           17) rhjhuzfl;lzk; NgUe;Jjpy; fl;lzk; ve;j tpfpjj;jpy; eph;zak; nra;ag;gLfpwJ kw;Wk; tpiuT fl;lz NgUe;Jjpy; fl;lzk;  ve;j tpfpjj;jpy;  eph;zak; nra;ag;gLfpwJ vd;w jfty; Njit.

           18) tz;b vz;.1991 (Nfhgp fpis) Cj;Jf;Fsp nrq;fg;gs;sp Nfhgp topjl NgUe;J epWj;jg;gl;ljw;fhd jfty; Njit. chpa Mtzq;fspd; efy;fs; Njit.

              19) tz;b vz; 1991 (Nfhgp fpis) ve;j NjjpapypUe;J ve;j Njjptiu jpUg;G+hpypUe;J Cj;Jf;Fsp nrq;fg;gs;sp topahf Nfhgp tiu ,af;fg;gl;lJ kw;Wk; ve;j NjjpapypUe;J ve;j Njjp tiu fhq;Nfaj;jpypUe;J Cj;Jf;Fsp nrq;fg;gs;sp topahf Nfhgp tiu ,af;fg;gl;lJ vd;w jfty; Njit.

           20) tz;b vz;.1991 (Nfhgp fpis) jpUg;G+hpypUe;J Gwg;glhky; fhq;Nfaj;jpypUe;J Gwg;gLkhW topj;jlj;ij khw;wpaikj;jjw;fhd jfty; Njit. khw;wpaikj;jjw;fhd cj;juT Mizapd; efy;fs; Njit.


           21) Nfhgp gzpkidf;Fl;gl;l Nfhgp Kjy; jpUg;G+h; tiu cs;s topjlj;jpy; nry;Yk; NgUe;JfSf;F gazf;fl;lzk; eph;zak; nra;j mYtyh; ahh; mth; jtwhf fl;lzk; eph;zak; nra;jpUe;jhy; mth; kPJ vd;deltbf;if vLf;fg;gLk;  vd;w jfty; Njit.

           
              jkpo;ehL jfty; mwpAk; chpik rl;lj;jpy; tiuaWf;fg;gl;l 30 jpdq;fspy; jfty; mspf;Fk;gbAk;> tiuaWf;fg;gl;l 30 jpdq;fSf;F Nkw;gl;L mspj;jhy; Nkw;gb vdJ ,e;j tpz;zg;gj;jpy; Nfhhpa jfty;fisAk; Mtzq;fisAk; gphpT 7(6)-d;gb nryT njhifapd;wp mspj;jpl Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.

       ,e;j tpz;zg;gj;jpw;F mLj;J ahUf;F Nky;KiwaPL nra;a Ntz;Lk; vd;Wk;> ,e;j tpz;zg;gj;jpy; Nfhug;gl;Ls;s Mtz efy;fis ngw Nkw;gb rl;lj;jpy; $wg;gl;Ls;s fl;lzk; vt;tsT vd;W rl;lg;gphpT 7-y; Nfl;G tpguj;jhSld; vdf;Fj; njhptpf;fTk; md;Gld; Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;.

     ,e;j tpz;zg;gj;jpw;F fl;lzkhf &.10-f;fhd Nfhh;l; fl;lz ];lhk;G muR Miz vz;.72> ehs;.20.03.2007-d;gb ,e;j tpz;zg;gj;jpy; xl;lg;gl;Ls;sJ vd;W njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
                                                ,g;gbf;F                                              g.Njrha;fhe;jp>
,lk; : nfhsg;gY}h;>                            jkpoh; ew;gzp kd;wk;>
ehs; : 14.10.2013.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...